Curs intensiv de psiho-oncologie, Bucureşti, 22 februarie 2013

La 10:47
Curs intensiv de psiho-oncologie
ediŢa I - anul II
ediŢa a II-a - anul I

Patronatul Medicinei Integrative (P.M.I.) vĂ anunŢĂ cĂ organizeazĂ ediŢa a II-a a cursului de psiho-oncologie care va Începe pe 22 februarie 2013, curs acreditat de cĂtre Colegiul Psihologilor din RomÂnia. Acest curs de psiho-oncologie are ca obiectiv principal atragerea si formarea de profesioniŞti din domeniul sĂnĂtĂŢi În asistenŢa psihologicĂ În oncologie, cercetarea psihologicĂ, socialĂ Şi multidisciplinarĂ În oncologie, dezvoltarea unor campanii de prevenŢe.

Cursul este structurat pe parcursul a 2 ani de zile În 8 module. Primele 4 module ale anului II, ediŢa I Şi ale anului I, ediŢa a II-a, se vor desfĂŞura În perioada februarie-iunie 2013. Programul cursului va fi de vineri pÂnĂ duminicĂ, 8 ore pe zi, În sala de cursuri a Patronatului Medicinei Integrative din str. Dornei nr. 79-81, sector 1, BucureŞti (punct de reper: PiaŢa Chibrit).

Modulul I - 22 - 24 feburarie
Modulul II - 22 - 24 martie
Modulul III - 24 - 26 mai
Modulul IV - 21 - 23 iunie

Cursul este organizat de Patronatul Medicinei Integrative În colaborare cu:
· Universitatea din BucureŞti, Facultatea de Psihologie Şi ŞtiinŢele EducaŢei;
· Universita Politecnica Delle Marche â€" Facultatea de Medicina Şi Chirurgie- Ancona, Italia;
· Institutul Oncologic Semper Onlus â€" Institutul Oncologic pentru SusŢnerea IntegratĂ Şi Cercetarea MultidisciplinarĂ, Fano, Italia;
· Assform â€" AsociaŢa pentru Formare SuperioarĂ, ContinuĂ Şi la DistanŢĂ, Rimini, Italia.

Principalele temele abordate sunt:


Anul I â€" 96 de ore
· Istoria psiho-oncologiei, teoriile de referinŢĂ;
· Calitatea vieŢi, noi medicamente;
· Comunicarea veŞtilor proaste;
· Cercetare Şi instrumente de evaluare În psiho-oncologie;
· Metodica asistenŢei În psiho-oncologie;
· Cercetarea ŞtiinŢficĂ În oncologie: rezultate Şi perspective;
· Familia bolnavului neoplazic;
· Tehnici complementare Şi echipa de intervenŢe;
· Oncologie Pediatrica;
· Atelier de training autogen Şi Yoga;
· Copii Şi adolescenŢ cu membrii familiei bolnavi;
· IntervenŢi suplimentare, terapia prin muzicĂ;
· Îngrijiri palliative;
· Radioterapia;
· SupravieŢuirea pe termen lung;
· Discutarea cazurilor clinice dificile.

Anul II â€" 96 de ore
· Cercetarea În oncologie;
· Cercetarea În psiho-oncologie;
· Formare În dezvoltarea de protocoale În cercetare;
· PrevenŢa În Oncologie;
· Cercetare, prevenŢe Şi formare În psiho-oncologie;
· Elemente de psihoterapia familiei;
· Alte orientĂri psihoterapeutice În oncologie;
· Psiho-oncologia Şi psiho-terapia: cazuri clinice la pacienŢi adulŢ Şi la copii;
· Teoria Burn Out;
· Medicul În cadrul analizei;
· Grupul de suport pentru operatori;
· Ambiguitate Şi ambivalenŢĂ În relaŢa de Întrajutorare;
· Echipa În oncologie;
· Cazuri clinice dificile, abordarea doliului;
· Simulare de cazuri clinice.

RecunoaŞtere Şi rolul profesional:
· Cursul de BazĂ Şi cel Avansat vor fi recunoscute la nivel internaŢional de cĂtre organizaŢiile ŞtiinŢifice responsabile Şi de cĂtre organismele profesionale Şi vor oferi posibilitatea formĂrii Şi specializĂrii În domeniul psiho-oncologiei.
· Primul an va fi finalizat prin acordarea unei diplome de Formare În Psiho-Oncologie pentru toate cadrele medicale, psihologi, studenŢ la psihologie Şi medicinĂ care vor putea sĂ se bazeze pe oncologie În general Şi pe toate asociaŢiile locale de lucru În oncologie. AsistenŢii medicali Şi sociali vor avea titluri egale cu privire la recunoaŞterea propriei categorii.
· Al doilea an, de specializare În psiho-oncologie, permite candidaŢilor sĂ participe activ la Campanii de Prevenire, Protocoale de Cercetare Şi Formare a Operatorilor, Şi sĂ primeascĂ recunoaŞtere de experŢi În domeniul asistenŢei.

Printre lectori se numĂrĂ:
· Marco Romeo, Psiholog-psihoterapeut, coordonator În cadrul SocietĂŢi Italiene de Psiho-Oncologie din zona Marche Şi PreŞedinte al Institutului Oncologic pentru Sprijin Integrat Şi Cercetare MultidisciplinarĂ.
· Ettore Tito Menichetti, Medic oncolog Şi Director al SecŢiei de Oncologie MedicalĂ a Spitalului din Senigallia, VicepreŞedente al “Associazione Oncologica Senigalliese†(AsociaŢia OncologicĂ din Senigallia).
· Silvia Di Giuseppe, Psiholog-psihoterapeut, profesor În cadrul Institutului Italian de Psihoterapie SistemicĂ Şi RelaŢonalĂ.
· Paolo Semprini, Director ASSFORM Şi expert În metodologia didacticĂ Şi evaluarea calitĂŢii În procesul de ÎnvĂŢare.
· Rossana Berardi, cercetĂtor oncolog În cadrul UniversitĂŢi de MedicinĂ din Ancona, autoarea a numeroase publicaŢi naŢonale Şi internaŢonale Şi cÂŞtigĂtoare a numeroase premii, profesor titular de oncologie medicalĂ În cadrul â€Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Università di Medicina di Ancona, Italiaâ€.
· Giordano Galeazzi, doctor in medicinĂ paleativĂ, anestezist Şi toxicolog, responsabil cu terapia durerii la Institutul Oncologic delle Marche din Ancona.

CompetenŢe dobÂndite:
· Anul 1: se vor dezvolta abilitĂŢle de bazĂ prin aprofundarea metodologiilor de asistenŢĂ, În special a metodologiei de a gestiona mai bine reacŢia la stres psihologic În diferite stadii ale bolii, dezvoltÂndu-se capacitatea de a ÎnŢelege tehnicile de relaxare psihocorporalĂ Şi bazele dinamicilor familiare În situaŢii de boalĂ;
· Anul 2: se vor dezvolta abilitĂŢle referitoare la capacitatea de a analiza propriile dificultĂŢ În relaŢa medicalĂ Şi terapeuticĂ, consolidÂndu-se eficacitatea lucrului În echipĂ; zona de asistenŢĂ va fi integratĂ cu cercetarea Şi cu proiectele de prevenire (psihologia muncii) pentru a obŢine cunoŞtinŢele de formare În Psiho-Oncologie.

Detalii Organizatorice:

Costuri:

- 650 euro/an/persoanĂ
- 550 euro/an/membru Patronatul Medicinei Integrative (P.M.I.)
- 250 euro/an/studenŢ sau masteranzi la facultĂŢle de medicinĂ sau de psihologie

AtenŢe!! NumĂrul de locuri este limitat, pe principiul primul venit, primul servit. Cei interesaŢ sunt rugaŢ sĂ urmeze procedurile de Înscriere!

ÃŽnscrierile la curs sunt deschise pÂnĂ pe 21 februarie 2013.

PlĂŢle se vor putea efectua pÂnĂ pe 22 februarie 2013, În numerar, la sediul nostru din Str. Dornei, 79-81, sector 1, BucureŞti.

ÃŽnscrierile În anul II (ediŢa I) Şi În anul I (ediŢa a II-a) se pot efectua on-line, prin completarea formularului de Înscriere de pe www.patmedin.ro
Medicii au posibilitatea sĂ se Înscrie direct În anul II (ediŢa I) fĂrĂ sĂ fi absolvit cursurile anului I (ediŢa I).

InformaŢi suplimentare puteŢ obŢne prin e-mail, la adresa: oana.gavril@patmedin.ro.

Alte detalii despre curs:

Director Curs: Dr. Marco Romeo
Director adjunct: conf. univ. dr. CĂtĂlin Nedelcea
Director organizator: Sergiu Stan
Coordonator Didactic: Mario Paolo Semprini
Coordonator ŞtiinŢfic: Rossana Berardi Şi Ettore Tito Menichetti

Comitet ŞtiinŢfic: E.T.Menichetti, Rossana Berardi, Elisa Nesi, Giordano Galeazzi, Silvia Di Giuseppe
  

Revista de psihoterapie

Supervizări

Cărţi şi periodice